સ્કિલિંગ કેન્દ્રો માટે નાણાકીય સાક્ષરતા સામગ્રી (कौशल केन्द्रों के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री)ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો (फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें) : ફોન્ટ ફાઇલ (फ़ॉन्ट फ़ाइल)
1.   ફ્લિપ ચાર્ટ (फ्लिप चार्ट) PDF PPTX
2.   મલ્ટીપલ ચોઇઝ પ્રશ્નો કાર્યપુસ્તિકા (बहु विकल्प प्रश्न वर्कबुक) PDF DOCX
3.   પિતા ચેકલિસ્ટ (माता-पिता - जांच सूची) PDF PPTX
4.   પ્રસ્તુતિ (प्रस्तुति) PDF PPTX
5.   ક્વિઝ (प्रश्नोत्तरी) PDF DOCX
6.   કાર્યપુસ્તિકા (कार्यपुस्तिका) PDF PPTX

राष्ट्रीय टोल फ्री:-

1800 11 0001 1800 180 1111