ബിആൻഡ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്കായി ധനകാര്യ സാക്ഷരതാ മെറ്റീരിയൽസ് (कौशल केन्द्रों के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री)ഫോണ്ട് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് (फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें) : ഫോണ്ട്-പ്രമാണം (फ़ॉन्ट फ़ाइल)
1.   ഫ്ലിപ്പ് ചാർട്ട് (फ्लिप चार्ट) PDF PPTX
2.   മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (बहु विकल्प प्रश्न वर्कबुक) PDF DOCX
3.   അവതരണം (प्रस्तुति) PDF PPTX
4.   വർക്ക്ബുക്ക് (कार्यपुस्तिका) PDF PPTX

राष्ट्रीय टोल फ्री:-

1800 11 0001 1800 180 1111