ਸਮਿੱਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਸਮੱਗਰੀ (कौशल केन्द्रों के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री)ਫੋਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ (फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें) : ਫੋਟ-ਫਾਇਲ (फ़ॉन्ट फ़ाइल)
1.   ਫਲਿਪ ਕਾਰਟ (फ्लिप चार्ट) PDF PPTX
2.   ਬਹੁ-ਚੋਣ ਸਵਾਲ (बहु विकल्प प्रश्न वर्कबुक) PDF DOCX
3.   ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ (प्रस्तुति) PDF PPTX
4.   ਿਰਕਬੁੱਕ (कार्यपुस्तिका) PDF PPTX

राष्ट्रीय टोल फ्री:-

1800 11 0001 1800 180 1111